winda1

psychoterapia

Psychoterapia psychodynamiczna w oparciu o którą pracuje nasz Ośrodek wywodzi się z psychoanalitycznego nurtu rozumienia pacjenta. Celem terapii jest dokonanie zmiany, a drogami prowadzącymi do tego są m. in.: analiza zdarzeń i procesów w życiu pacjenta, praca nad relacjami interpersonalnymi oraz nad procesami intrapsychicznymi, możliwość uzyskania w relacji pacjent – terapeuta korektywnych doświadczeń emocjonalnych. Poprzez relację terapeutyczną następuje zmiana obrazu siebie pacjenta, postrzegania świata oraz własnych trudności i obszarów konfliktowych. Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami. Terapeuta stawia hipotezy dotyczące życia psychicznego pacjenta, uwzględniając treści wnoszone przez niego podczas sesji, dane biograficzne i dynamikę relacji terapeutycznej. Ważnym elementem pracy jest analiza zjawiska przeniesienia czyli nieświadomego procesu, który polega na kierowaniu do terapeuty oraz innych osób z otoczenia uczuć, oczekiwań, postaw jakie pacjent doświadczał wobec znaczących osób w przeszłości. Terapia odbywa się w oparciu o strukturę tj. ustalone na pierwszym spotkaniu częstotliwość, czas trwania sesji oraz odpłatność. Dobór technik psychoterapeutycznych uzależniony jest od typu leczonych zaburzeń.

Psychoterapeuci pracujący w ŚOPP działają zgodnie z Kodeksem Etyki Psychoterapeuty PTPPd oraz identyfikują się z założeniami zawartymi w tekstach doktora Piotra Drozdowskiego pt. „Aksjologia psychoterapeuty psychodynamicznego” oraz „Psychoterapia psychodynamiczna”.